தவமும் சிவனும் வீணாக போவதில்லை! உடம்பே கோயில்! நீயே தெய்வம்! என்ற சித்தர் வாக்குப்படி, தன்னுள் தெய்வத்தை அறிந்து தவம் புரியும் ஒளிநிலை தவப்பயிற்சிகளும் அளிக்கப்டுகிறது. ஓம்  முருகா!

 

                                             

சிவ சந்தானம் சித்தர் குரு சித்த புலிபானி ஸ்ரீ மணிகண்ட சித்தர்
dsc00016 dsc00056 dsc00277